حضور شهردار منطقه ۱۸ در جمع ایتام

شهردار محترم منطقه ۱۸ در مراسم افطاری که به همت موسسه خیریه خیران کوثر دانیال در محل مسجد مبارک ۱۴ معصوم برگزار گردید شرکت فرمودند و روزه خود را در جمع ایتام و مستمندان تحت پوشش خیریه افطار نمودند.در این جمع نورانی که مقامات محلی نیز حضور داشتند مهندس مداحی با ایتام و مددجویان خیریه دیدار نموده وساعاتی را به گفتگو وشنیدن درد دلهای این عزیزان پرداختند.

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram