خودکفایی یکی از مددجویان تحت پوشش در زمینه هنرصنایع دستی

یکی ازمددجویان تحت پوشش موسسه خیریه خیران کوثر دانیال در زمینه هنر صنایع دستی از قبیل دوخت کیف و کفش تهیه انواع لباس بافت و سایر هنرهایی از این قبیل به خودکفایی رسیده است.

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram