اهدای یخچال به خانواده تحت پوشش

موسسه خیریه خیران کوثر دانیال در راستای بهبود وضع معیشتی خانوار های تحت پوشش خود یک دستگاه یخچال به یکی از این خانواده ها اهدا نمود.

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram