روز جهانی کودک

به مناسبت روز جهانی کودک موسسه خیریه خیران کوثر دانیال مراسمی برگزار کرده و در این مراسم به کودکان تحت پوشش خانوارهای خود هدایایی اهدا نمود.

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram