طرح پویش احسان (هر خانواده ده هزار تومان)در ماه

همکاری با موسسه خیریه کوثر دانیال (کمک رسانی به محرومین منطقه با کمترین هزینه اما با بالاترین اجر دنیوی و اخروی )

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram