سپاس از ماکارانی سمیرا ،مانتا ماکارون و رب همدانیان

موسسه خیریه خیران کوثر دانیال از شرکت های ماکارانی سمیرا، مانتا ماکارون و همچنین شرکت غذایی رب همدانیان که پیوسته همراه و همیار ما در تهیه و توزیع سبد غذایی به خانوارهای تحت پوشش موسسه خیریه کوثر دانیال بودند تشکر و قدردانی می نماید.

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram