سپاس مؤسسه خیریه کوثر دانیال از شرکت ماکارانی سمیرا . مانتا ماکارون و شرکت غذایی رب همدانیان

شرکت ماکارانی سمیرا ..شرکت مانتا ماکارون و همچنین شرکت غذایی رب همدانیان پیوسته سبد غذایی خانوارهای تحت پوشش موسسه خیریه کوثر دانیال را همراهی کردند.

ادامه مطلب »
درباره 
موسسه